Heron Pond Bushy Park Hampton London
Heron Pond Bushy Park Hampton London

Cold Frosted Grasses at the edge of Heron Pond Bushy Park

Ref: BBPK4081

Location: Bushy Park Hampton London

Photographer: Bob Barnes

Heron Pond Bushy Park Hampton London

Cold Frosted Grasses at the edge of Heron Pond Bushy Park

Ref: BBPK4081

Location: Bushy Park Hampton London

Photographer: Bob Barnes