Heron Pond Bushy Park Hampton London
Heron Pond Bushy Park Hampton London

Frozen Heron Pond at Bushy Park

Ref: BBPK4073

Location: Bushy Park Hampton London

Photographer: Bob Barnes

Heron Pond Bushy Park Hampton London

Frozen Heron Pond at Bushy Park

Ref: BBPK4073

Location: Bushy Park Hampton London

Photographer: Bob Barnes